Lidmaatschappen en beroepscode2021-01-24T13:09:22+00:00

Lidmaatschappen en beroepscode

Lidmaatschappen

 • Geregistreerd in het BIG-register als GZ-(gezondheidszorg)psycholoog, registratie nummer 79046642925. Registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die de kwaliteit in de gezondheidszorg bevordert en bewaakt. Het register is onderdeel van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.
 • Lid LVVP. Landelijk vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, waaronder vrijgevestigde eerstelijns psychologen. Hendrike van Weelderen is in 2019 gevisiteerd door de LVVP en heeft haar kwalificatie behaald voor de komende 5 jaar!
 • Lid Psyzorg Hoflanden, het samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro) psychologen, werkzaam in de generalistische basis GGZ binnen de regio’s Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord.
 • Lid NIP. Leden hebben het keurmerk ‘psycholoog NIP’ van de landelijke beroepsvereniging van psychologen NIP(Nederlands Instituut van Psychologen te Amsterdam. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden.
 • Lid en practioner van de VEN (Vereniging EMDR Nederland)
 • Lid VVM (Vereniging voor Mindfulness)
 • Lid Focusnetwerk Nederland en België

Beroepscode

 • Vertrouwelijkheid: De behandelend therapeut houdt zich aan de beroepscode vertrouwelijkheid zoals omschreven in de beroepsverenigingen van het  NIP en de LVVP.
 • Privacy: Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden uw administratieve en psychologische gegevens vastgelegd. Zonder uw (schriftelijke) toestemming verstrekt de therapeut geen persoonlijke gegevens aan derden. Tenzij u anders aangeeft worden uw gegevens voor analyse- en onderzoeksdoeleinden geanonimiseerd aan de beroepsvereniging aangeleverd.
 • Klachten: Klachten over de hulpverlening dienen in de eerste plaats overlegd te worden met de behandelend therapeut. Er kan dan gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing. Daarnaast bestaat de mogelijkheid klachten te deponeren bij de beroepsorganisaties. Klik op deze link voor verdere informatie bij de LVVP.
 • GGZ Kwaliteitsstatuut: Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Klik op deze link om het kwaliteitsstatuur in te zien.
 • Keurmerk KIBG 2020: Praktijk van Weelderen draagt het keurmerk KIBG 2020 (stichting kwaliteit in de basis GGZ).

Cliënttevredenheid: Bij Praktijk van Weelderen wordt gebruik gemaakt van de Consumer Quality index (CQ-index). Deze wordt aan het einde van het behandeltraject afgenomen. De CQ-index is een gestandaardiseerde methodiek om cliëntervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De vragenlijst  betreft o.a. de volgende onderwerpen: bejegening (2020; score 4,8 op een schaal van 0-5),  samen beslissen (2020; score 4,1 op een schaal van 0-5), uitvoering behandeling (2020; score 3,7 op een schaal van 0-5). Cliënten geven de behandeling in 2020 een gemiddelde score van 8,4! 

Uit deze vragenlijst blijkt dat Praktijk van Weelderen in 2020 meer aandacht zou kunnen besteden aan informatie over verschillende therapievormen  (samen beslissen) en cliënten de keuze geven om naasten bij de behandeling te betrekken (samen beslissen).